Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden van de MARIPOSA INVESTMENT GROUP B.V., zijnde de besloten vennootschap, gevestigd te Amsterdam aan de Doggerstraat 13, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64544303 , hebben de hierna genoemde begrippen de volgende betekenis:

1.1 AANVANGSDATUM: de datum waarop de obligatielening aanvangt en de bedrijfsobligatie(s) rentedragend wordt/worden, te weten wanneer de inschrijving is voltooid en het deelnamebedrag is ontvangen;

1.2 ALGEMENE VOORWAARDEN: het onderhavige document, inclusief alle integraal en onlosmakelijk deel uitmakende bijlagen, wat van toepassing is op de bedrijfsobligatie(s);

1.3 BEDRIJFSOBLIGATIE(S): de effecten zoals genoemd in het onderhavige document;

1.4 DEELNAMEBEDRAG: de totale (nog uitstaande) tegenwaarde van het aantal bedrijfsobligatie(s) dat deelnemer bezit of waarop de potentiële deelnemer wil inschrijven; 1.5 DEELNAMEFORMULIER: het document waarmee deelnemer aangeeft bedrijfsobligatie(s) aan te willen kopen en verklaart kennis te hebben genomen van, en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden;

1.6 DEELNEMER: de particulier of vennootschap die in het bezit is van een of meer bedrijfsobligatie(s), ofwel obligatiehouder of participant genoemd;

1.7 EMISSIE: iedere uitgifte van bedrijfsobligatie(s), bij of na de eerste emissie;

1.8 EMISSIEKOSTEN: door de deelnemer te betalen vergoeding die verband houdt met de plaatsing en marketing van de bedrijfsobligatie(s), te weten nihil;

1.9 HOOFDSOM: de tegenwaarde van het deelnamebedrag, zijnde een inlegbedrag van minimaal € 1000,- (duizend euro);

1.10 LOOPTIJD: de duur van de obligatielening, te weten 24 of 84 maanden;

1.11 OBLIGATIELENING: de geldlening op lange termijn, waarvan de voorwaarden zijn vastgelegd in het onderhavige document;

1.12 RENTEVERGOEDING: de vaste vergoeding waarop deelnemer recht heeft, uitgedrukt als percentage van de (uitstaande) hoofdsom, te weten een vaste jaarlijkse rentevergoeding van:

1.12a – klasse I: bij een deelname vanaf € 1000,- (duizend euro): 8% per jaar looptijd van 2 jaar;

1.12b – klasse II: bij een deelname vanaf € 1000,- (duizend euro): 10,5% per jaar looptijd 7 jaar;

. 1.13 TERUGBETALING: de terugbetaling van de (uitstaande) hoofdsom, te weten na 36 of 84 maanden, of zoveel eerder, indien sprake is van vervroegde aflossing;

1.14 VERVROEGDE AFLOSSING: het door MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. eerder terugbetalen van (delen van) de hoofdsom aan deelnemer.

Artikel 2: Algemeen

2.1 MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. geeft de BEDRIJFSOBLIGATIE(S) uit aan DEELNEMER overeenkomstig de in de ALGEMENE VOORWAARDEN beschreven voorwaarden;

2.2 Door de enkele daad van deelneming in de OBLIGATIELENING wordt DEELNEMER geacht bekend te zijn en genoegen te hebben genomen met en zich te hebben onderworpen aan alle bepalingen en voorwaarden, zoals in deze ALGEMENE VOORWAARDEN opgenomen;

2.3 De maximale EMISSIE van de BEDRIJFSOBLIGATIE(S) bedraagt € 5.000.000,- (vijf miljoen euro).

Er worden BEDRIJFSOBLIGATIE(S) uitgegeven met een tegenwaarde van minimaal € 1000,- (duizend euro).

Artikel 3: Rangorde en voorwaardelijke achterstelling

3.1 De BEDRIJFSOBLIGATIE(S) zijn onderling van gelijke rang, zonder enig verschil in preferentie.

ALGEMENE VOORWAARDEN BEDRIJFSOBLIGATIES MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V.

Artikel 4: Deelname

4.1 Toewijzing van deelname vindt plaats op volgorde van binnenkomst van het volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende DEELNAMEFORMULIER;

4.2 DEELNEMER is verplicht het op het DEELNAMEFORMULIER aangegeven DEELNAMEBEDRAG aan MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. te voldoen binnen twee weken na de datum van ondertekening van het DEELNAMEFORMULIER;

4.3 Indien DEELNEMER niet binnen het Artikel 4.2 aangegeven termijn aan zijn of haar stortingsverplichting heeft voldaan, heeft MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst te ontbinden;

4.4 MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. heeft het recht om zonder opgave van redenen verzoeken tot inschrijving te weigeren;

4.5 MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. heeft het recht om de EMISSIE van BEDRIJFSOBLIGATIE(S) te beëindigen voordat het maximum van de totale uitgifte is bereikt; 4.6.

Bij deelname worden geen EMISSIEKOSTEN in rekening gebracht.

Artikel 5: Rentevergoeding 5.1 De BEDRIJFSOBLIGATIE(S) rendeert/renderen tegen een vast rentepercentage op jaarbasis over het DEELNAMEBEDRAG afhankelijk van de klassen en het daarbij behorende DEELNAMEBEDRAG:

5.1a – klasse I: bij een deelname vanaf € 1000,- (tduizend euro): 8% per jaar;

– klasse II: bij een deelname vanaf € 1000,- (duizend euro): 10,5% per jaar;

. 5.2 De RENTEVERGOEDING wordt per kwartaal, achteraf aan DEELNEMER betaalbaar gesteld.

Uiterlijk binnen tien werkdagen na afloop van het volledige kwartaal waarover RENTEVERGOEDING is verschuldigd, zal de RENTEVERGOEDING worden uitgekeerd;

5.3 De RENTEVERGOEDING is cumulatief preferent. Dit houdt in dat wanneer de rente per maand niet of niet geheel kan worden uitgekeerd, dat in de daaropvolgende maanden de achterstallige RENTEVERGOEDING(EN) zal/zullen worden uitgekeerd.

Artikel 6: Looptijd 6.1 De LOOPTIJD van de BEDRIJFSOBLIGATIE(S) bedraagt 36 of 84 maanden, gemeten vanaf het moment van ontvangst van het van toepassing zijnde DEELNAMEBEDRAG door MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V.;

6.2 De BEDRIJFSOBLIGATIE(S) zullen worden afgelost tegen de HOOFDSOM, te vermeerderen met eventueel reeds verschenen, doch onbetaalde RENTEVERGOEDING;

6.3 De BEDRIJFSOBLIGATIE(S) houdt/houden op RENTEVERGOEDING te dragen met ingang van de datum waarop de volledige HOOFDSOM onvoorwaardelijk en onherroepelijk is terugbetaald;

6.4 Na afloop van de LOOPTIJD ontvangt DEELNEMER het ingelegde DEELNAMEBEDRAG retour. De TERUGBETALING kan echter, ondanks de met DEELNEMER gecommuniceerde LOOPTIJD, uitgesteld worden totdat de middelen toereikend zijn met een maximum van 6 maanden na einde looptijd. Indien één of meer van de genoemde risico’s in de ALGEMENE VOORWAARDEN plaatsvindt(en), kan er tevens een situatie ontstaan waarin MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. niet in staat is (volledig) te voldoen aan de door DEELNEMER te ontvangen RENTEVERGOEDING en TERUGBETALING: – Rentebetalingsrisico; – Terugbetalingsrisico; – Risico van beperkte verhandelbaarheid; – Inkomstenrisico; – Financieringsvormenrisico; – Risico van concentratie van beleggingen; – Faillissementsrisico; – Externe risico’s.

Artikel 7:

Vervroegde Aflossing

7.1 MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V.. lost, tenzij er sprake is van VERVROEGDE AFLOSSING, de BEDRIJFSOBLIGATIE(S) na 36 of 84 maanden af, tegen hun HOOFDSOM, te rekenen vanaf de AANVANGSDATUM, al dan niet te vermeerderen met de verschenen, doch onbetaalde RENTEVERGOEDING naar rato;

7.2 MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. is gerechtigd tot het betalen van VERVROEGDE AFLOSSINGEN;

7.3 Indien MBMO Groep B.V. besluit tot VERVROEGDE AFLOSSING of gehele aflossing, eerder dan het einde van de LOOPTIJD, zal indien noodzakelijk, door uitloting worden bepaald welke DEELNEMER in aanmerking komt voor VERVROEGDE AFLOSSING;

7.4 Uiterlijk 30 dagen voordat tot VERVROEGDE AFLOSSING wordt overgegaan, wordt DEELNEMER hiervan op de hoogte gesteld. De BEDRIJFSOBLIGATIE(S) is/zijn niet tussentijds opeisbaar;

7.5 Indien tot VERVROEGDE AFLOSSING wordt overgegaan, ontvangt DEELNEMER tot het moment van de VERVROEGDE AFLOSSING de overeengekomen RENTEVERGOEDING naar rato.

Artikel 8:

Tussentijdse verhandelbaarheid

8.1 De BEDRIJFSOBLIGATIE(S) heeft/hebben een beperkte verhandelbaarheid. DEELNEMER kan de BEDRIJFSOBLIGATIE(S) tussentijds overdragen aan een, door DEELNEMER opgedragen, derde, echter enkel met schriftelijke toestemming vanMARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V.;

Artikel 8.2

Bij overdracht aan derde is van overeenkomstige toepassing op het vestigen van beperkte rechten op de BEDRIJFSOBLIGATIE(S) van DEELNEMER;

8.3 Aan de overdracht van de OBLIGATIELENING zijn overdrachtskosten verbonden, ter waarde van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).

Deze overdrachtskosten dienen te worden betaald door DEELNEMER aan MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V.

Artikel 9: Risico opschorting van emissie en rentebetalingen

9.1 MBMO Groep B.V. heeft het recht om op elk door haar gewenst moment en zonder opgave van redenen de EMISSIE van de BEDRIJFSOBLIGATIE(S) stop te zetten of op te schorten. Indien zij van dit recht gebruik maakt, zal DEELNEMER hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. In dit geval wordt enig eventueel reeds door of namens DEELNEMER gestort bedrag door MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. teruggestort op de rekening van herkomst;

9.2 Indien de liquiditeitspositie niet toereikend is om op de betalingsdatum RENTEVERGOEDING te betalen, dan behoudt MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. het recht deze betalingsverplichting op te schorten, in welk geval de nadien verschuldigde RENTEVERGOEDING vermeerderd wordt met het tekort op eerdere verschuldigde RENTEVERGOEDINGEN.

Artikel 10: Belastingen

10.1 Iedere betaling door MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. wordt verricht zonder inhouding of aftrek van of in verband met belastingen, tenzij die inhouding MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. of aftrek wettelijk verplicht is. Indien de inhouding of aftrek wettelijk verplicht is, zal hiernaar handelen en wordt DEELNEMER daarvoor niet gecompenseerd.

Artikel 11: Register van Obligatiehouders

11.1 Toewijzing van deelname vindt plaats op volgorde van binnenkomst van het volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende DEELNAMEFORMULIER;

11.2 DEELNEMER is verantwoordelijk voor de juiste en volledige verstrekking van zijn of haar gegevens aan MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V.; 11.3 DEELNEMER is verplicht ervoor zorg te dragen, dat bij wijziging van zijn of haar registratiegegevens bij MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V.., deze onverwijld en schriftelijk mee te delen aan; MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V.

11.4 Gevolgen die voortvloeien uit of verband houden met het door DEELNEMER niet juist of niet tijdig doen van mededeling(en) zoals vernoemd in Artikel 11.3, komen volledig voor rekening en risico van DEELNEMER en kunnen niet op MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. worden verhaald.

Artikel 12: Debiteurenrisico

12.1 Om het debiteurenrisico te beperken voert MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. een investeringsbeleid met selectieve doelstellingen tot meerdere zekerheid van de retourstortingen van het DEELNAMEBEDRAG van de DEELNEMER;

12.2 DEELNEMER is maximaal gerechtigd tot het debiteurensaldo van MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V.

Artikel 13: Verbonden rechten

13.1 De BEDRIJFSOBLIGATIE(S) wordt/worden uitgegeven onder Nederlands recht en geven DEELNEMERS recht op RENTEVERGOEDING en TERUGBETALING op het moment van einde LOOPTIJD.

Artikel 14: Kennisgevingen

14.1 Alle kennisgevingen door MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. aan DEELNEMER zullen geschieden aan het adres van DEELNEMER, zoals opgegeven op het DEELNAMEFORMULIER;

14.2 DEELNEMER is verplicht ervoor zorg te dragen dat te allen tijde diens meest actuele adres en contactgegevens bij MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V.. bekend zijn;

14.3 DEELNEMER is gehouden de door MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. aan hem of haar gezonden documenten terstond na ontvangst te controleren en bij constatering van enige onjuistheid of onvolledigheid MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. daarvan onverwijld in kennis te stellen;

14.4 Ten aanzien van het bestaan en de hoogte van het DEELNAMEBEDRAG van verplichtingen zal DEELNEMER zich steeds gedragen naar en genoegen nemen met de boeken van MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. , onverminderd het recht van DEELNEMER om daarna terug te vorderen hetgeen DEELNEMER mocht bewijzen dat aldus door MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. meer mocht zijn ontvangen of minder aan DEELNEMER mocht zijn uitbetaald waartoe hij of zij gerechtigd is.

Artikel 15: Vertrouwelijkheid

15.1 MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. zal ten aanzien van het gebruik van de haar in opdrachtrelatie verstrekte of ter kennis genomen informatie de zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt, dat gegevens die een vertrouwelijk karakter hebben of waarvan het vertrouwelijke karakter dient te worden begrepen, alleen gebruikt zal worden als het belang van de opdrachtuitvoering dit vereist;

15.2 Gegevens van DEELNEMER die in vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen, zullen slechts aan anderen worden doorgegeven als het gebruik hiervan tijdig is kenbaar gemaakt aan DEELNEMER en deze schriftelijk TOESTEMMING heeft gegeven daartegen geen bezwaar te maken.

Artikel 16: Voorbehoud

16.1 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming door MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze ALGEMENE VOORWAARDEN beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het DEELNAMEBEDRAG (inclusief openstaande RENTEVERGOEDING);

16.2MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Op MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. rust geen verplichting tot vergoeding van schade, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd;

16.3 MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. is niet aansprakelijk voor enige daad of nalatigheid van personen of instellingen, van wier diensten zij gebruik maakt of heeft gemaakt.

Artikel 17: Wijzigingen

17.1 MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. kan zonder toestemming van DEELNEMER besluiten deze ALGEMENE VOORWAARDEN te wijzigen indien het veranderingen betreffen van niet-materiële aard en/of indien het veranderingen betreffen van formele, ondergeschikte en/of technische aard die de belangen van DEELNEMER niet schaden;

17.2 Mocht enige bepaling in deze ALGEMENE VOORWAARDEN niet rechtsgeldig zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door een of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling en zullen overigens deze ALGEMENE VOORWAARDEN volledig van kracht blijven.

Artikel 18: Disclaimer

18.1 DEELNEMER wordt er met nadruk op gewezen dat aan iedere vorm van beleggen financiële risico’s zijn verbonden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen enkele garantie voor de toekomst. DEELNEMER heeft derhalve geen zekerheid dat de veronderstellingen daadwerkelijk zullen leiden tot betaling van RENTEVERGOEDING en de TERUGBETALING van het DEELNAMEBEDRAG aan het einde van de LOOPTIJD. Het is derhalve mogelijk dat DEELNEMER minder dan het ingelegde DEELNAMEBEDRAG terugbetaald krijgt, met in het meest ongunstige geval het risico op verlies van het gehele DEELNAMEBEDRAG;

18.2 MARIPOSA INVESTMENTGROUP B.V. maakt voor deze EMISSIE gebruik van de vrijstelling onder art. 53 lid 2 vrijstellingsregeling Wft (Wet financieel toezicht) en staat niet onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Aangezien de tegenwaarde van dit aanbod kleiner is dan €5.000.000 (vijf miljoen euro), berekend over een periode van 12 maanden, is de EMISSIE automatisch vrijgesteld van vergunning- en prospectusplicht. Deze EMISSIE is derhalve vrijgesteld en uitgezonderd van een aantal verboden en geboden onder de Wft en de Prospectusvordering van de Europese Unie.

Artikel 19: Rechts-/forumkeuze

19.1 Op deze ALGEMENE VOORWAARDEN en alle overeenkomsten en verbintenissen die hieruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing;